HR-Topics

HR Praktijk is uw online rechterhand voor alle HR-topics en -onderwerpen. Een website die u niet alleen up-to-date houdt met HR-nieuws, -opinies, -topics en -achtergronden, maar vooral uw dagelijkse werk een stuk makkelijker maakt.

HR Strategie topics

Verzorgd door

de redactie van HR Strategie

 • Talent management

  Hot

  Werken aan talentmanagement? Het succes van uw organisatie wordt bepaald door de mate waarin u beschikt over talent dat past bij de missie en visie. Het proces van definiëren, zoeken, behouden en uitbouwen van talent wordt talentmanagement genoemd.

 • e-HRM

  Hot

  e-HRM is de elektronische variant van HRM: het ondersteunen van personeelsactiviteiten met geautomatiseerde systemen (veelal internet based). Naast de personeelsadministratie kan door de toepassing van e-HRM veel werk bij de medewerker zelf worden neergelegd. Denk daarbij aan verzuimmeldingen, vakantieaanvragen, keuze uit het opleidingsaanbod en de planning van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

 • HR Analytics

  Hot

  Het inzichtelijk en meetbaar maken van de organisatie-impact van investeringen in menselijk kapitaal noemen we HR Analytics. Hiervoor moeten data uit verschillende bronnen worden gecombineerd. Als er oorzakelijke verbanden worden gevonden tussen HR-acties en organisatieresultaten, spreken we van HR Analytics.

 • Duurzame inzetbaarheid

  Hot

  Met duurzame inzetbaarheid bedoelen we dat werkgevers hun werknemers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en vitaal aan de slag houden. Met de toenemende vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd staat duurzame inzetbaarheid en een levensfasebewust personeelsbeleid hoog op de HR-agenda.

 • Recruitment 2.0

  Door de uitgebreide mogelijkheden van social media zoals LinkedIn en Facebook is het werven van medewerkers een geheel nieuwe tak van sport geworden: recruitment 2.0 (social recruitment). Kunt u de werving dankzij social media voortaan op eigen kracht aan of heeft u ook externe partijen nodig om uw vacatures te vervullen? In dit topic rondom recruitment 2.0 krijgt u de handvatten aangereikt om hier invulling aan te geven.

 • Employee benefits

  Employee benefits zijn (collectieve) voorzieningen die werkgevers hun medewerkers kunnen aanbieden, zoals pensioenregelingen, leaseovereenkomsten en kostenvergoedingen. Employee benefits is daarmee een andere term voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Strategisch HR

  De HR-strategie en het HR-beleid moeten nauw aansluiten bij de doelen, missie en visie van uw organisatie. Hoe stelt u deze HR-strategie op en hoe maakt u een jaarplan voor uw HR-beleid? In het topic strategisch HR krijgt u antwoord op deze en meer vragen.

 • Strategische personeelsplanning

  Strategische personeelsplanning is het vaststellen van de verschillen tussen uw huidige personeelsbestand en de gewenste toekomstige samenstelling daarvan. Strategische personeelsplanning is daarmee een van de belangrijkste HR-instrumenten om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

 • HR-afdeling

  De invulling van HR en de opbouw van de HR-afdeling verschilt sterk per organisatie. Welke HR-taken vervul je in huis en welke zaken besteed je uit? Welke expertises zijn vertegenwoordigd op je HR-afdeling?

 • Leiderschap & Management Development

  Door leiderschap wordt het gedrag van mensen in organisaties beïnvloed, zodat prestaties van medewerkers in de gewenste richting zijn te sturen. Welk type leider en welke leiderschapsstijl een organisatie nodig heeft, hangt van diverse factoren af. Management Development is gericht op het (door)ontwikkelen van medewerkers naar leidinggevende posities binnen een organisatie.

 • Verandermanagement

  Met verandermanagement krijgt u te maken in uiteenlopende situaties: van herstructurering, reorganisaties, fusies tot aan Het Nieuwe Werken. In dergelijke gevallen wordt van HR-professionals vaak verwacht dat zij als verandermanager optreden. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging?

HR Praktijk topics

 • Loopbaan & opleiding

  Hot

  Om medewerkers te kunnen binden en boeien zijn voldoende mogelijkheden op het gebied van loopbaan en opleiding van essentieel belang. In dit topic vindt u de laatste inzichten op het gebied van training, opleiding, coaching en loopbaanontwikkeling.

 • Wet werk en zekerheid

  Hot

  Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Wet werk en zekerheid bestaat uit drie pijlers: aanpassing van het ontslagrecht, flexibele arbeidscontracten (flexregels) en duur van de WW.

 • Ziekteverzuim & re-integratie

  Hot

  Als werknemers zich ziek melden krijgt u te maken met allerlei regels op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. In dit topic krijgt u praktische handvatten voor meer grip op ziekteverzuim en re-integratie.

 • Payrolling

  Hot

  Payrolling is een manier om arbeid te flexibiliseren door outsourcing van het werkgeverschap aan een gespecialiseerd payrollbedrijf. De (voormalige) werknemers treden dus in dienst van het payrollbedrijf en worden vervolgens langdurig tewerkgesteld bij de opdrachtgever.

 • Uitzenden

  Om tijdelijk gebrek aan personeel te ondervangen maken organisaties gebruik van uitzendkrachten. Dit flexibele personeel vult de gaten die vallen bij ziekte van vaste krachten, bij verlof, piekdrukte of tijdens vakantieperiodes. Uitzendbureaus voorzien veel bedrijven daarmee van een flexibele schil.

 • Loon & belonen

  Werknemers moeten via loon betaald worden voor geleverde inspanningen. Loon behoort daarmee tot de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit topic behandelt de laatste inzichten rond loon, (flexibel) belonen, salarissen en bonussen.

 • Werving & selectie

  Werving en selectie behoort tot de corebusiness van HRM. Hoe werft u de juiste mensen en hoe bindt u die vervolgens aan de organisatie? Dit topic biedt u tips en inspiratie voor werving en selectie van uw personeel.

 • Arbeidsrelaties

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, flexibele contracten: er zijn diverse manieren om arbeidsrelaties aan te gaan. In dit topic vindt u alles over moderne arbeidsrelaties en de laatste inzichten in flexibele arbeidsrelaties.

 • Arbeidsvoorwaarden

  Het begrip arbeidsvoorwaarden omvat alle voorwaarden die werknemers en werkgevers overeenkomen ten aanzien van het uitruilen van arbeid en bijbehorende vergoedingen. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in de regel vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

 • Nieuwe Ziektewet

  Met ingang van de nieuwe Ziektewet per 1 januari 2013 (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, BeZaVa) moeten werkgevers bij ziekte van een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet alleen het loon doorbetalen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar zijn ze ook financieel verantwoordelijk voor de periode daarna (tot twee jaar ziekte van de werknemer).

 • Arbo

  Op grond van de Arbowet moet u werknemers informeren over de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie en de veiligheidsrisico's die zij daarbij lopen. U draagt verantwoordelijkheid voor het vormgeven van uw eigen arbobeleid. De Arbowet beperkt zich hierbij tot het vaststellen van doelvoorschriften.

 • Ontslag

  Er zijn verschillende manieren om ontslag voor een werknemer aan te vragen: via het UWV of de kantonrechter. Raadpleeg praktische tips en handvatten om ontslagprocedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • Beoordelen & functioneren

  Een goed ingerichte functionerings- en beoordelingscyclus kan een uitermate belangrijke rol spelen in het functioneren van uw medewerkers. Wat zijn precies de verschillen tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken? En hoe richt u de gesprekkencyclus zo effectief mogelijk in?

 • Participatiewet

  Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. De Participatiewet is goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer; de wet treedt op 1 januari 2015 in werking.

Partners