Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden WEKA Business Media B.V. gevestigd te Amsterdam,

12 september 2006

Weka Business Media BV gebruikt algemene voorwaarden voor cliënten en voor adverteerders.

Algemene voorwaarden Cliënten

Artikel 1. - Indeling, definities

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Weka voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten en of het verzorgen van algemeen beschikbaar gestelde uitgaven. Zij zijn derhalve ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten tussen Weka en haar afnemers, op basis waarvan de afnemers met Weka een overeenkomst sluiten om tegen een vast bedrag gebruik te kunnen maken van de diensten van Weka.
 2. In het hierna volgende wordt verstaan onder:
 • Weka: de besloten vennootschap Weka Business Media B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1014 BM) Amsterdam aan de Zekeringstraat 21;
 • Materialen: de prestaties waartoe Weka zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen en/of Software, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Weka aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Weka aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Weka voor Cliënt verricht en of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten;
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Portal van Weka of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Weka aangeboden Materialen, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;
 • Abonnee: de Cliënt, die met Weka een voor een bepaalde of onbepaalde duur lopende overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het afnemen van Materialen van Weka, welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als Abonnement;
 • Abonnement: de (beoogde) overeenkomst tussen Weka en een Abonnee;
 • Software: gegevens en/of programmatuur en/of andere informatie welk in digitale vorm wordt aangeleverd en/of is bestemd om in digitale vorm te worden aangeleverd;
 • Portal: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Weka op het Internet; thans bekend onder de URL “www.weka.nl”.
 • Consument: natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Artikel 2. - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Weka terzake Materialen aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Weka en Cliënt gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. Cliënt geeft Weka bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Weka worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Weka in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Weka en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Weka zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van Materialen, waaronder uitdrukkelijk ook Software, door middel van de Portal.
 2. De Portal van Weka geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Portal van Weka bezoekt en informatie welke door middel van de Portal beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Weka en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij de Portal van Weka onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.

Artikel 4. - Afkoelingsperiode

 1. Cliënt heeft - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht de afgeleverde Materialen zonder opgave van reden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst aan Weka te retourneren. Weka zal alsdan aan Cliënt de ontvangen (koop)som terug betalen minus de verpakking en verzendingskosten, onder de voorwaarden in de volgende leden:
 2. Door Weka worden niet teruggenomen:
  • Materialen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt;
  • Audio- en video-opnamen en Software waarvan (de zegel van) de verpakking geopend en/of verbroken is;
  • Kranten en tijdschriften;
  • Zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  • Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 3. Op het retour gezondene mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending
 4. De retourzending moet uiterlijk op de 10e (tiende) dag na ontvangst van het geleverde door Cliënt weer in het bezit van Weka zijn;
 5. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor rekening van de Cliënt;
 6. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
 7. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst.

Artikel 5. - Aflevering

 1. Weka staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van het Materiaal en/of adviezen door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Portal, staat Weka evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de Materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, danwel op het moment dat Weka aan Cliënt heeft verklaard dat de Materialen ter beschikking van Cliënt worden gehouden.
 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Weka niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Weka is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Weka, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Weka of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 6. - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent Aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Weka zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Weka richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Weka en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Weka staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.
 2. Cliënt is gehouden alle door Weka verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Weka.
 3. Weka staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Weka verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Weka aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Weka zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Weka een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Weka en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Weka de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.
 5. Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Weka in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Weka schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Weka zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Weka zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

Artikel 7. - Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de Materialen berusten uitsluitend bij Weka. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Weka, die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Weka, hieronder begrepen. Voor zover de Materialen Software is, verkrijgt Cliënt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal Cliënt de Materialen niet verveelvoudigen/of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Cliënt is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Weka respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de Materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Materialen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is Weka toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen, met name Software. Indien Weka door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, dan is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
 5. Weka zal zoals omschreven in deze voorwaarden Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de Materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Weka onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Weka. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Weka verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Weka vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 6. Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Weka een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Weka (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Weka wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Weka voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de Materialen in een niet door Weka gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Weka geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de Materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 8. - Overmacht

 1. Weka is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Weka en of derden die Weka voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Weka worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Weka langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. - Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Weka daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen een Abonnement, dan geldt dat Weka gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in, in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
 3. Weka is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor Materialen die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Weka kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Weka genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. - Betaling

 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Weka gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Cliënt in overleg treden met Weka. Indien Cliënt per credit card heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Weka niet mogelijk is door saldotekort, is Weka gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan Cliënt.
 3. Indien Weka de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 100,00 (éénhonderd euro) te vermeerderen met BTW.

Artikel 11. - Zekerheid

 1. Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Weka zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Weka en Cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Weka ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Weka uit welke hoofde dan ook.
 2. Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Weka heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft te verrekenen.

Artikel 12. - Voorbehoud van eigendom en pandrecht

 1. Alle afleveringen van Materialen door Weka aan Cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
 2. Alle aan Cliënt geleverde Materialen blijven eigendom van Weka, totdat Cliënt voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van Materialen (en voor de bearbeiding van die Materialen), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde Materialen. De in dit lid bedoelde Materialen mogen door Cliënt niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Cliënt worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weka.
 3. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Weka zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Cliënt te leveren Materialen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Cliënt aan Weka. Cliënt geeft nu reeds bij voorbaat aan Weka in pand al hetgeen Weka onder zich heeft en zal hebben van Cliënt ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Cliënt aan Weka. Indien Cliënt’s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Cliënt geeft een onherroepelijke machtiging aan Weka om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

Artikel 13. - Aansprakelijkheid

 1. Weka is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Weka en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Weka.
 2. Weka is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Weka of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt; en
  • bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Weka ingeschakelde (niet-) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Weka en de door Weka ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Weka zal in geen geval meer dan € 10.000,-- (tienduizend euro) bedragen.
 4. Aansprakelijkheid van Weka voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Cliënt is gehouden Weka schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Weka en de Cliënt, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Weka.
 6. Indien Weka ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Weka schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. De Cliënt vrijwaart Weka voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Cliënt aan Weka verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 14. - Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van Materialen door Weka aan Cliënt, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Het voorgaande is mede op een Abonnement van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen Weka en Cliënt, die is aangegaan voor bepaalde tijd, waaronder begrepen een Abonnement, zal telkens stilzwijgend worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst telefonisch opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door telefonische opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dan dient bij de opzegging een termijn van minimaal 3 (drie) kalendermaanden in acht te worden genomen.
 4. Weka heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
 5. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 15. - Ontbinding

 1. Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Weka, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds Materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Weka ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 2. Indien Weka aansprakelijk is jegens Cliënt en / of tot nakoming gehouden, is Weka, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Weka tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Weka zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Weka kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Weka zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bedragen die Weka heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16. - Bescherming persoonsgegevens

 1. In het kader van haar dienstverlening legt Uitgever gegevens vast. Uitgever gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast legt Uitgever gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om Afnemer op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Uitgever en activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht Uitgever rekening te houden met voorkeuren van Afnemer. Indien Afnemer geen aanbiedingen of informatie wil ontvangen, dan kan Afnemer de toestemming voor het gebruik of het verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden van het e-mail adres intrekken of gegevens laten blokkeren door een briefje te sturen naar Uitgever.
 2. Afnemer dient wijzigingen in de gegevens met betrekking tot adressering onverwijld zelf door te geven aan Uitgever.

Artikel 17. - Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Weka en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Weka en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Weka met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden Adverteerders

Artikel 1. - Indeling, definities

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Weka voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten en of het verzorgen van algemeen beschikbaar gestelde uitgaven. Zij zijn derhalve ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten tussen Weka en haar afnemers, op basis waarvan de afnemers met Weka een overeenkomst sluiten om tegen een vast bedrag gebruik te kunnen maken van de diensten van Weka.

In het hierna volgende wordt verstaan onder:

 1. Weka: de besloten vennootschap Weka Business Media B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1014 BM) Amsterdam aan de Zekeringstraat 21;
 2. Advertentie: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten;
 3. Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Website van Weka of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Weka aangeboden mogelijkheden tot adverteren, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

Artikel 2. - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Weka, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Weka en Adverteerder gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. Adverteerder geeft Weka bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Weka worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Weka in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Weka en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Weka zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Weka een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Weka uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Artikel 4. - Aflevering

De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Weka niet in verzuim. Evenmin heeft Adverteerder alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Weka is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Weka, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Weka of haar (niet-) ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 5. - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Weka behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van advertenties en of publicaties voor de Adverteerder het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn om in hetgeen door de Adverteerder aan Weka ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
 2. Adverteerder is gehouden alle door Weka verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Adverteerder gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Weka. .
 3. Weka staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Adverteerder aan Weka verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Weka aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Weka zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien Adverteerder constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Weka in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Weka schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Weka zal in voorkomende gevallen door Adverteerder een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Adverteerder tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Weka zoals bedoeld hieronder in de bepaling "Aansprakelijkheid".

Artikel 6 – Adreslevering

 1. Door WEKA ter beschikking gestelde adressen worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor éénmalig gebruik. Om dit te controleren is WEKA gerechtigd aan de door haar ter beschikking gestelde adressen controleadressen toe te voegen.
 2. Weka behoudt zich het recht voor om de opdracht tot ter beschikking stellen van adressen pas te aanvaarden respectievelijk uit te voeren, wanneer Adverteerder Weka inzage heeft gegeven in aard en omvang van zijn de commerciële communicatie die wordt verzonden.
 3. WEKA hanteert, bij kleinere aantallen adressen, bij een minimumorderbedrag bij het ter beschikking stellen van adressen, zoals vermeld in de laatst geldende prospectus of prijslijst van WEKA.
 4. Indien op verzoek van Adverteerder een telling wordt gemaakt van het aantal adressen binnen enige selectie, zonder dat hieruit een opdracht tot definitieve terbeschikkingstelling volgt, worden de tellingkosten door WEKA in rekening gebracht tot het in de laatst geldende prospectus of prijslijst vermelde bedrag van WEKA.
 5. Indien WEKA een ontdubbelingsverslag nastuurt, is WEKA gerechtigd het aantal geleverde adressen op netto basis te berekenen met een minimum van 80% van het oorspronkelijk geoffreerde bedrag.
 6. WEKA spant zich in om haar adressenbestand zo actueel mogelijk te houden. WEKA kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook als gevolg van niet juiste of niet correcte door haar beschikbaar gestelde adressen.

Artikel 7. - Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Adverteerder garandeert Weka, dat er bij het plaatsen van advertenties geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens Auteurswet of andere regelgeving op het gebied auteursrecht, databankrecht of intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Adverteerder vrijwaart Weka zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde regelgeving geldig kunnen maken.

Artikel 8. - Overmacht

 1. Weka is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Weka en/of derden die Weka voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Weka worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Weka langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. - Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Weka daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Adverteerder te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen duurovereenkomsten, dan geldt dat Weka gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
 3. Weka is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Adverteerder aan te passen voor het plaatsen van advertenties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geplaatst.
 4. Indien Adverteerder niet akkoord wenst te gaan met een door Weka kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Adverteerder gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Weka genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. - Betaling

 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Adverteerder binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen op een door Weka aan te wijzen bank-of girorekening.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Weka gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Adverteerder, aan Adverteerder gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Adverteerder te laten uitvoeren. Adverteerder is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Adverteerder in overleg treden met Weka.
 3. Indien Weka de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Adverteerder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Adverteerder naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 100,- (honderd euro) te vermeerderen met BTW.

Artikel 11. - Zekerheid

 1. Adverteerder is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Weka zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Weka en Adverteerder of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Weka ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Weka uit welke hoofde dan ook.
 2. Adverteerder heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Weka heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Adverteerder heeft te verrekenen.

Artikel 12. - Aansprakelijkheid

 1. Weka is niet aansprakelijk voor schade die Adverteerder lijdt door tekortkomingen van Weka en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Weka.
 2. Weka is evenwel niet aansprakelijk voor:
  • bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Adverteerder aan Weka of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Adverteerder; en
  • bij Adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Weka ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Weka en de door Weka ingeschakelde derden voor door Adverteerder geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Weka zal in geen geval meer dan € 10.000,-(tienduizend euro) bedragen.
 4. Aansprakelijkheid van Weka voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Adverteerder is gehouden Weka schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Weka en Adverteerder, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Weka.
 6. Indien Weka ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Adverteerder wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1(één) maand nadat Adverteerder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Weka schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 8. De Adverteerder vrijwaart Weka voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met advertenties, zaken, rechten, informatie, die de Adverteerder aan Weka verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 13. - Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig plaatsen van advertenties door Weka voor Adverteerder, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 (één)jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dan dient bij de opzegging een termijn van minimaal 6 (zes) kalendermaanden in acht te worden genomen.
 3. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Weka heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.

Artikel 14. - Ontbinding

 1. Adverteerder heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Weka, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Adverteerder op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds Materialen en/of adviezen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Materialen en/of adviezen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Weka ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 2. Indien Weka aansprakelijk is jegens Adverteerder en/of tot nakoming gehouden, is Weka, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Weka tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Weka zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Weka kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Adverteerder - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Adverteerder wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Weka zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bedragen die Weka heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. - Overdraagbaarheid

De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door Adverteerder alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van WEKA, aan derden worden geleverd of overgedragen.

Artikel 16. - Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen Weka en Adverteerder worden beheerst door Nederlands recht.

De geschillen welke tussen Weka en Adverteerder mochten ontstaan naar aanleiding van een door Weka met Adverteerder gesloten overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.

Partners